20.9.07


ð‹O ‰Eø‰Eô‰Eä‰Mè „%       ‹~ 3Û9} ‰
] ÇEà +ß‹Eì‹@ ƒe܃eØj ‹Î‰EÔè‚Õýÿ…Àt
F`ƒÇ ÇEÜ ‰}؉EÔj X+ÃÁà P Dž P Dž Pÿ
Áï j D7 Š Z;úˆMþ‰Uð 3 L Ð d
                                                  of a stream, extended no
                                                    farther than the water
                                                  itself could have reached